સુખ અને ખુશી

સુખ અને ખુશી

No Comments on સુખ અને ખુશી

સુખ અને ખુશી ની પરિભાષા

સુખ એટલે ધેય્ય.

ખુશી એટલે રસ્તો.

જેના વડે સુખ પ્રાપ્ત થઈ પણ શકે અને ના પણ પ્રાપ્ત થાય. પણ જ્યાં સુધી ચાલતો રહીશ ત્યાં સુધી આનંદ જ આનંદ.

About the author:

Leave a comment

Back to Top